Go to
Futuraskolan international School of Stockholm

Synpunkter

Genom att tala om för oss vad vi gör bra men även påtala saker som vi kan bli bättre på bidrar du till vårt kvalitets- och utvecklingsarbete. Alla synpunkter och klagomål som tas emot rapporteras, analyseras, åtgärdas och följs upp. Erfarenheterna återförs sedan i verksamheten som en del i vår utveckling av verksamheten.

Synpunkter eller klagomål på den dagliga verksamheten hanteras sedvanligt inledningsvis av undervisande pedagoger eller mentorer. Klagomål som avser verksamheten hanteras i nästa steg av rektor/förskolechef. Det kan till exempel röra sig om att du inte är nöjd med de åtgärder som skolan vidtagit rörande undervisningen för ditt barn. Klagomål på rektors/förskolechefs agerande hanteras i sin tur avslutningsvis av  skolans huvudman. Alla klagomål hanteras konfidentiellt.

Synpunkter på huvudmans hantering av ett ärende kan i sin tur anmälas till kommunen gällande förskolan eller Skolinspektionen gällande skolan.

En anmälan kan alltid göras direkt till Skolinspektionen.

  • Klagomål kan delges skolan/förskolan per e-post, telefonsamtal, brev eller i ett personligt möte.
  • Blankett för synpunkter eller klagomål till rektor/förskolechef och huvudman hittar du här.

Mer information: www.skolinspektionen.se