Go to
Futuraskolan international School of Stockholm

Kvalitets- och utvecklingsarbete

Futuraskolan Internationals systematiska kvalitets- och utvecklingsarbete utgår ifrån de nationella styrdokumenten för förskolor, skolor och fritidshem. Vår vision är att vara ”den bästa språngbrädan för framtida världsmedborgare”. Vi strävar mot vår vision genom att ge barn och elever ”ett försprång”, ”goda värderingar”, ”ett löfte”, ”hälsosamma vanor” och ”glädje”. Dessa verksamhetsövergripande områden utgår ifrån skollag och läroplaner och genomsyrar vårt arbete på såväl central nivå som på varje enhet i det dagliga arbetet med barns och elevers lärande samt när vi utvärderar och utvecklar våra verksamheter.

Det systematiska kvalitetsarbetet innebär att vi systematiskt och kontinuerligt följer upp verksamheten, analyserar resultaten i förhållande till de nationella målen och utifrån det planerar och utvecklar utbildningen. Genom att studera barns och elevers lärande och följa aktiva lärprocesser får förskollärare, lärare, fritidspersonal, skolledning och huvudman viktig information om kvaliteten i den verksamhet de ansvarar för. I detta viktiga arbete ska elever och vårdnadshavare vara delaktiga.

I vår verksamhetsplan beskrivs Futuraskolan Internationals kvalitetsarbete närmare.
Här finns vår verksamhetsplan som PDF.