Go to
Futuraskolan international School of Stockholm

Hantering av personuppgifter

Denna informationstext redogör för hur Futuraskolan AB hanterar dina personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen.

Personuppgifter som samlas in om dig lagras och hanteras på ett tryggt och säkert sätt i enlighet med dataskyddslagstiftningen.

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt (dvs. tillsammans med andra uppgifter) kan kopplas till dig, t ex namn, bild, personnummer.

När du skriver in ditt barn i vår kö, hanterar vi följande uppgifter som du själv lämnar till oss:

 • Ditt namn och dina kontaktuppgifter
 • Ditt barns namn och personnummer

Vi hanterar din personliga information för att identifiera dig som vårdnadshavare när du erbjuder en plats, få möjlighet att registrera ditt barn i vår kö och ange ditt barn i skolan. För att kunna anmäla till myndigheter när ditt barn är inskriven i skolan. Meddela dig (via app, SMS, e-post eller liknande elektronisk kommunikation) om händelser i skolan. Informationen hanteras med fullständig GDPR-överensstämmelse och med laglig skyldighet att hantera den mottagna informationen

När du har ett inloggningskonto hanterar vi, utöver vad som beskrivs i ovan, även:

 • uppgifter om ditt inloggningskonto, t ex användarnamn och lösenord
 • uppgifter som du själv väljer att spara på din profil, till exempel adress och telefonnummer.

Personuppgifterna hanteras för att:

 • administrera ditt inloggningskonto och möjliggöra för dig att följa ditt barns skolgång
 • kontakta dig med information, via t ex e-post och sms
 • säkerställa säkerheten för våra tjänster, för att upptäcka eller förhindra olika typer av olaglig användning eller användning som på annat sätt strider mot
  villkoren.

Vi hanterar dina personuppgifter med stöd i fullgörande av avtal när vi tillhandahåller tjänsten.

Vi sparar dina personuppgifter så länge du aktivt använder dina inloggningsuppgifter. För att säkerställa spårbarhet sparar vi data om vår kommunikation med dig i 12 månader.

Utöver vad som beskrivs i punkterna ovan hanterar vi i vissa fall dina personuppgifter när vi är skyldiga enligt lag vid begäran från myndighet.

Dina personuppgifter lagras bara så länge som det krävs för att uppfylla ändamålen med behandlingen, eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag. Därefter raderas eller avidentifieras dina uppgifter på ett säkert sätt, så att de inte längre kan kopplas till dig.

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till följande kategorier av mottagare:

 • samverkanspartners, tex fotofirma för skolfotografering eller kundundersökningar eller andra mottagare när det följer av lagkrav, annan författning eller myndighetsbeslut. I de fall vi behandlar personuppgifter som inte är nödvändiga för att bedriva skola kommer vi att be om samtycke. Detta samtycke kan återkallas närsomhelst

Inom ramen för elevhälsans arbete registrerar Futuraskolan vissa känsliga personuppgifter. Dessa kan vara hälsotillstånd, till exempel diagnoser eller andra liknande tillstånd. Dessa uppgifter är särskilt nödvändiga för att vi ska kunna ge elever rätt stöd.

På vissa av våra skolor har vi övervakningskameror uppsatta inomhus. Skyltar på dessa skolor informerar om detta. Vi har kameror i första hand för att förhindra kränkningar mellan elever, men också att förebygga stölder. Kamerorna sitter så till att de bland annat filmar kapprum men också vissa utrymmen där personalen har svårt att kontinuerligt övervaka. Inspelningen sparas upp till 1 månad. De personuppgifter i form av bild som samlas in och behandlas kan komma att delges polismyndigheten vid eventuell stöld eller annat brott. Personalen på skolan går endast igenom den inspelade materialet vid misstänkt kränkningar.

Parter som hanterar personuppgifter för Futuraskolans räkning har alltid ingått  ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal med oss i syfte att vi ska kunna säkerställa att dina uppgifter hanteras på korrekt och säkert sätt. När dina personuppgifter delas med en mottagare som är självständigt personuppgiftsansvarig, t ex en myndighet, gäller mottagarens integritetspolicy och information om personuppgiftshantering.

Futuraskolan skydda dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen samt etablerade riktlinjer för informationssäkerhet. Detta innebär att vi har rutiner och regler kring dataskydd, t.ex. att vi skickar dina uppgifter på ett säkert sätt och säkerställer att personalen endast har tillgång till de uppgifter de behöver för att utföra sitt arbete. .

Futuraskolan kommer endast, utan undantag, att behandla dina personuppgifter för de skäl, och den lagliga grund, de registreras för. Brister i dataskydd rapporteras omedelbart av Futuraskolans Dataskyddsombud till Datainspektionen

Dataskyddsförordningen ger dig vidare följande rättigheter gällande dina personuppgifter:

 • Tillgång till dina personuppgifter – du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter och ett utdrag över vilka uppgifter som behandlas
 • Begära rättelse – du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade
 • Begära att raderas – du har rätt att under vissa omständigheter få dina
  uppgifter borttagna
 • Rätt till dataportabilitet – du har rätt att kräva att personuppgifter flyttas från
  oss till ett annat företag, myndighet eller organisation. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss.

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen ska du kontakta vårt Dataskyddsombud dpo@futuraskolan.se

Du har även rätt att kontakta Datainspektionen som är tillsynsmyndighet

datainspektionen@datainspektionen.se

Önskar du ytterligare information om hur dina personuppgifter hanteras vänligen kontakta vårt Dataskyddsombud dpo@futuraskolan.se

Personuppgiftsansvarig är

Futuraskolan AB
Org nr 556609-5047
Erik Dahlbergsgatan 58-62
115 57 Stockholm