Go to
Futuraskolan international School of Stockholm

Elevhälsan

Det finns ett starkt samband mellan lärande och hälsa. En viktig förutsättning för goda studieresultat är ett gott skolklimat, tillitsfulla relationer mellan personal och elever och att elever trivs och mår bra i skolan. Futuraskolan Internationals Elevhälsa har som uppdrag att arbeta hälsofrämjande och förebyggande med syfte att skapa gynnsamma förutsättningar för inlärning hos alla elever. Elevhälsans insatser ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa samt att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

På Futuraskolan International finns tillgång till specialpedagoger, speciallärare, psykolog och kuratorer samt skolsköterska och skolläkare. Skolhälsovården arbetar förebyggande genom att följa elevernas psykosociala och fysiska utveckling och erbjuder regelbundna hälsoundersökningar, vaccinationer och särskilda insatser när så behövs.

På varje skola finns ett elevhälsoteam (EHT) som träffas regelbundet för att stämma av nuläget i elevgrupper på skolan, utreda aktuella behov hos enskilda elever och följa upp pågående ärenden. EHT utvärderar kontinuerligt sitt arbete i relation till elevernas måluppfyllelse och vårt värdegrundsarbete. Utvärderingarna leder till att utveckla det hälsofrämjande och förebyggande arbetet på individ-, grupp- och organisationsnivå.

För att skydda barns, elevers och föräldrars integritet i frågor kopplat till elevhälsa omfattas personal i skolan av bestämmelserna om tystnadsplikt i skollagen.